Sonlar juftligi

time limit per test 3.0 second

Butun musbat N soni berilgan. Shunday (a; b), bu yerda a<b, butun musbat sonlar juftliklari sonini aniqlangki, bu juftliklar uchun x∙a+y∙b=N tenglama hech bo‘lmaganda bitta yechimga ega bo‘ladigan butun musbat x va y sonlari mavjud bo‘lsin.

Bitta satrda butun musbat N soni kiritiladi.

Shunday juftliklar sonini chiqaruvchi dastur tuzing.

Chegaralashlar: 4≤ N ≤3∙105.

Izoh:

2 ta juftlik masala shartini bajaradi: (1; 2), (1; 3)


Autor: - Unknown

For send solution